Här kommer protokollet från föräldrarådsmötet i februari (en aning sent;)

Föräldrarådsmöte 2019-02-27

· Ny organisation – Helene har efter årsskiftet klivit av som förskolechef i Rengsjö och har istället börjat som rektor för Vallsta skola. Tiden mellan skolorna fördelas ungefär lika under resten av terminen.

· Helene berättar om ledigheter – Det finns en föreställning hos många föräldrar av att elever har en rättighet att vara ledig från skolan 10 dagar/läsår. Det är inte korrekt, elever har inte rätt till någon ledighet alls utan lagen är väldigt tydlig i frågan kring elevers skolplikt. Studier visar också att varje dag i skolan är viktig för ett barns utveckling, det är skolnärvaro som ger resultat. Då elever också blir sjuka under året behöver skolan motverka onödig frånvaro för eleverna och därför är Helene väldigt restriktiv med ledigheter. Ledigheter av synnerliga skäl kan beviljas av rektor och dit räknas inte fjällresor, utlandsresor, shoppingresor, jakt osv. Helene har beslutat att ansvara för samtliga ledighetsansökningar, korta som långa och endast ledigheter som inte kan förläggas under något annat tillfälle under året kan eventuellt beviljas. Det kan t.ex. vara en bandycup där en elev behöver en ledig fredag. Ett sådant evenemang kan vh inte styra över och ledighet kan då eventuellt beviljas av Helene. Det som händer om vh efter avslag ändå tar ledigt för resa är att eleven får ogiltig frånvaro den tiden.

· Frukt till eleverna – Skolan bjuder eleverna på 3-6 på en frukt varje eftermiddag då eleverna går lång dag. Lärarna upplever att det gör stor skillnad för elevernas ork under eftermiddagarna och det är också väldigt uppskattat av eleverna så målet är att fortsätta med det.

· Friluftsdagar – Helene berättar om bakgrunden till att det i år inte blev någon dag på Bolleberget. Lagen är tydlig med att skolan ska vara avgiftsfri för elever och vårdnadshavare och att alla kostnader kring t.ex. skolresor och friluftsdagar alltid är frivilliga för vh att betala, vilket sällan framgår. Det innebär att skolan är skyldiga att stå för de kostnader kring den dagen för alla som t.ex. vill åka slalom men inte har utrustning och årskort och där föräldrar väljer att inte betala den frivilliga avgiften, vilket kan bli en stor kostnad för skolan. Till det tillkommer buss som förra året kostade ca. 8000 kr. Någon förälder menade att en dag på Bolleberget kan var enda chansen för ett barn att få testa slalom och Helene hänvisade då till evenemanget ”Alla på snö” som genomförs i åk 4 där alla testar slalom och längdskidor. Inför årets friluftsdag förde Helene diskussionen med lärarna kring den här frågan och berättade att skolan skulle kunna ta alla kostnader, men att det då skulle tas från andra avsatta pengar som t.ex. läromedel eller vikariepengar, vilket inte upplevdes som en bra lösning. Beslutet blev att i år hitta på något annat, även om lärarna tydligt poängterade för Helene att eleverna skulle bli besvikna. Föräldrarådet väckte frågan om att söka pengar ur Sedwallsfonden inför nästa år, vilket Helene inte har något emot.

· Bloggarna – Informationen till föräldrar som har barn i åk 4-6 upplevs komma alldeles för sent (ändrade tider, utflykter, fika osv.) och den upplevs också som väldigt kortfattad. Ett önskemål är att bloggarna delas upp och att varje klass har en blogg. Föräldrar eftersöker lite tätare information och gärna lite information kring annat än prov och viktiga datum. T.ex. Vad arbetar de med? Hur är det i klassen? Är det något vi i skolan vill att man pratar extra om hemma? Äldre barn berättar inte så mycket kring skolan hemma och föräldrar vill veta hur vi har det. Föräldrar som har barn i åk F-3 upplever att bloggarna fungerar mycket bra.

· Unikum – Även lärarna i skolan är nu inne i Unikum, precis som i förskolan. Föräldrar kommer släppas på till hösten och där kommer föräldrarna kunna följa sitt barns lärande. Mer info kommer längre fram.

· Resurser på skolan – Det finns oro från elever när Mattias slutar. Han upplevs som väldigt viktig för eleverna och de pratar om honom hemma. Helene berättar att hon redan nu undersöker möjligheterna att behålla honom på skolan.

· Språkbruket på skolan – Frågan kring hur språkbruket är på skolan väcks då föräldrar hört från sina barn att det förekommer många fula ord. Helene lovar att ta tag i frågan direkt efter lovet då även lärare signalerat att språket förändrats bland eleverna.

· Hjärtstartare kommer sättas upp på skolan – Helene trodde att den redan satt uppe, men efter mötet kikade alla runt och kunde inte hitta den. Helene kontaktar Olle.